SID banka financiranje - ugodni krediti

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati odjetje, ki želi zaprositi kredit na SID Banki so sledeči: podjetje posluje vsaj 2 leti, ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena, v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 (vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125, podjetje v težavah, ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU.

datum: 18.11.2020

kategorija: novice

money_web

Spodaj na kratko predstavljamo posamezne kredite:

1. Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)

       V okviru kredita se zagotovijo sredstva, ki jih kreditojemalec, na čigar poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja         storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, lahko nameni za kritje:

 

2. Financiranje tehnološko – razvojnih projektov ( RRI 3 )

       Kredit lahko namenite za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta če:

 

3. Financiranje poslovanja MSP (MSP 9)

       Kredit lahko namenite le za kritje celotnih stroškov posla v Republiki Sloveniji, ki obsegajo:

 

4. Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 2)

        V okviru kredita bodo zagotovili sredstva, ki jih lahko namenite za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva namenjena za:

  Več informacij je na voljo na spletni strani SID banke.