Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2020

Rok za oddajo prijav je 29. januar 2020.

datum: 16.12.2019

kategorija: novice

Slika_prijava

Predmet JR: (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov (a) manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov, (b) podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov, (c) manjših temeljnih raziskovalnih projektov - program dr. Aleša Debeljaka.

Višina sredstev JR: predvideni okvirni letni obseg sredstva za realizacijo točke (a) in (b) znaša 16.000.000,00 EUR. Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2020 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2019. Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke (c) tega razpisa znaša 1.200.000,00 EUR. Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Višina (so)financiranja: temeljni oziroma aplikativni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na JR: raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Temeljne raziskovalne projekte - Program AD lahko prijavijo le raziskovalne organizacije.

Podrobnosti glede pogojev za kandidiranje, preberite tukaj.

Rok za oddajo prijav je 29. januar 2020 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija