Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«

Rok za oddajo vlog 24. oktober 2019.

datum: 09.09.2019

kategorija: novice

Slika_industrija

Namen JR: izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

Cilj JR: prispevati k specifičnemu cilju "povečanje dodatne vrednosti MSP" prednostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev".

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.

Upravičeni stroški: stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov), pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.

Višina sofinanciranja: 50 %.

Višina nepovratnih sredstev: dodeljena sredstva ne smejo biti nižja od 10.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog: 24. 10. 2019.

Razpisna dokumentacija