EUREKA!

Rok za prijavo 16. 12. 2019.

datum: 20.08.2019

kategorija: novice

Slika_budilka

Predmet JR: sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster). Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako EUREKA, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Upravičenci: pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v JR.

Upravičeni stroški: stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški.

Višina sofinanciranja: velika podjetja 40 %, MSP 50 %.

Maksimalna vrednost sofinanciranja: največ 300.000,00 EUR sofinanciranja za projekt, ki traja skupno 36 mesecev oziroma največ 100.000,00 EUR za 12 mesecev izvajanja projekta, v kolikor se projekt izvaja v Kohezijski regiji zahodna Slovenija. Za projekte, ki se bodo izvajali Kohezijski regiji vzhodna Slovenija, višina sofinanciranja ni omejena.

Rok za prijavo: 16. 12. 2019 do 23.59.

Razpisna dokumentacija