Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022«

Rok za oddajo prijav je 5. oktober 2019.

datum: 02.08.2019

kategorija: novice

Slika_budilka

Predmet JR: sofinanciranje vzpostavitve partnerstev v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tudi zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.

Namen JR: spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Cilj JR: vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

Upravičenci: MSP-ji, ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 MSP in želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Upravičeni stroški: 

Višina sofinanciranja: maksimalno 250.000 EUR. Intenzivnost pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 50 % upravičenih stroškov.

Skupna višina sredstev: 2.800.000,00 EUR.

Pogoji: razvidni tukaj.

Rok za oddajo vlog: 5. 10. 2019.

Razpisna dokumentacija