Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

datum: 20.05.2019

kategorija: novice

Slika_računalnik

Predmet JR: sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelj lahko prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme, če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) preseže prag za možno sofinanciranje, kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočiti realizacijo raziskav, ki bodo vodile k glavnim ciljem mednarodnega projekta.

Subjekti, ki se lahko prijavijo: raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi agencije.

Če pri prijavi na JR sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo prilagojenega raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja prilagojenega raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.

Cilj JR: sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki so v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost, kot je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa, in sicer z namenom, da se prijaviteljem zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta. Obenem je cilj javnega razpisa, da vodja prilagojenega raziskovalnega projekta ponovno odda prijavo na mednarodni razpis ERC.

Vstopni pogoji:

Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav: prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-ERC KS-2019. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo z dokazilo o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu ERC je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako NE ODPIRAJ - Prijava na komplementarno shemo ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Elektronsko prijavo (poimenovano ARRS-ERC KS-2019-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje prilagojenega raziskovalnega projekta) se odda na elektronski poštni naslov: komplementarna.shema@arrs.si. Prijavitelj k elektronski prijavi poleg dokazila o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu ERC obvezno priloži tudi celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis ERC.

Kot pravočasno bodo upoštevane prijave, ki bodo kot tiskane prijave prispele na naslov ARRS najkasneje v treh mesecih od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. Če datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave (poštni žig). 

Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec v ARRS-ERC KS-2019 s pripadajočimi prilogami, ki jih določa ta javni razpis, v tiskani obliki in vsebinsko enak prijavni obrazec v elektronski obliki. Ne pravočasne in nepravilno označene prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

Razpisna dokumentacija