Vavčer za digitalni marketing

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023.

datum: 10.04.2019

kategorija: novice

Slika_marketing

Namen in cilj javnega poziva: spodbuditi ciljne skupine k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 

Predmet javnega poziva: sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (MSP). Podrobnejše pogoje za kandidiranje najdete v točki 5 javnega poziva.

Pogoji za projekt:

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: za obdobje 2019 - 2023 znaša 2.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 % : 30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenije: 75 % : 25 %.

Obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od datuma objave javnega poziva (5. 4. 2019) in traja do 30. 9. 2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020, v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in v letu 2023 30. 9. 2023. Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Upravičeni stroški in višina subvencije: po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški storitev zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalni zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenija:

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

Rok za prijavo: skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023. Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. 

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Razpisna dokumentacija