Vavčer za pripravo digitalne strategije

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023.

datum: 10.04.2019

kategorija: novice

Slika_digitalno

Namen in cilj javnega poziva: spodbuditi podjetja k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva: sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti: a) oceno stanja na področju digitalizacije, b) pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in - pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:

Upravičenci: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki poasmezniki ali zadruge.

Upravičeni stroški: po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

*V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje priprave strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo za prijavitelja izdelal digitalno strategijo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenija) in bo objavljen na spletni strani DIH Slovenija http://dihslovenia.si/katalogi/.

Višina sredstev: za obdobje 2019 - 2023 znaša 2.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina pa 9.999,99 EUR. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Višina sofinanciranja je 60 %.

Rok za oddajo vlog: zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020, v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in v letu 2023 30. 9. 2023.

  Razpisna dokumentacija