Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2020 in 2021

Rok za oddajo prijav je 25. april 2019 do 15. ure.

datum: 04.03.2019

kategorija: novice

Slika_avstrijska zastava

Predmet JR: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2020 in 2021 na vseh področjih znanosti. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Avstrija.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na JR: na JR se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

Cilji JR: okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Avstrijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih avstrijskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter na ostale mednarodne razpise.

Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje bilateralnih projektov: predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotnem razpisnem obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 znaša glede na realiziran predmet tega JR okvirno do 100.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2020 in 2021 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem JR.

Agencija bo sofinancirala:

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrani prijavitelji avstrijskim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.

Čas izvajanja JR: obdobje realizacije predmeta razpisa je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Rok za oddajo prijav: 25. april 2019 do 15. ure.

Razpisna dokumentacija