Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019

Rok za prijavo 8. 5. 2019 do 15. ure.

datum: 04.03.2019

kategorija: novice

Slika_članstvo

Predmet JR: sofinanciranje:

Subjekti, ki se lahko prijavijo na JR: za sofinanciranje članstva v mednarodnih znanstvenih združenjih se lahko prijavijo društva, vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (A1). Za sofinanciranje delovanja slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov v mednarodnih znanstvenih združenjih se lahko prijavijo društva, vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ter raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije (A2).

Kot vpis društva v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti se šteje vpis v Zbirko nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) (in se uporablja do vzpostavitve evidence nevladnih organizacij v javnem interesu iz 19. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve).

Cilj JR: povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu s poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti in mobilnosti slovenskih raziskovalcev, kar omogoča kroženje znanstvenih spoznanj, pomembnih za znanost in družbo kot celoto.

Pogoji za sodelovanje na JR: prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

Okvirna višina sredstev JR in stroški, ki se jih financira: 90.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letu 2019 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeno leto in na zagotovitev namenskih sredstev v finančnem načrtu za sofinanciranje po predmetnem JR.

Agencija bo sofinancirala naslednje upravičene stroške:

Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva se porabijo v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019.

Rok za prijavo: 8. 5. 2019 do 15. ure.

Razpisna dokumentacija