Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk

datum: 11.02.2019

kategorija: novice

Slika_znamka

Namen, cilj in predmet javnega poziva: namen in cilj javnega poziva je spodbuditi skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zaščiti intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega potenciala. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov: priprave patentne prijave, prijave modela, znamke, prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino, prevoda prijave.

Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Pogoji za kandidiranje so splošne narave, veljajo pa tudi posebni pogoji za prijavitelje. MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenija, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena. 

Pogoji za projekt:

Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:

Upravičeni stroški in višina subvencije: po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR. Maksimalna višina subvencije je 5.000,00 EUR brez vključenega popolnega preizkusa, 9.999,99 EUR z vključenim popolnim preizkusom. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.