Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019)

Razpis se izvaja do 30. 11. 2019 oziroma do porabe sredstev.

datum: 07.01.2019

kategorija: novice

Slika_čas denar

Predmet JR: enkratni finančni prispevek k stroškov priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (Horizon 2020 oz. H2020). Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta JR, se nahaja na povezavi v zavihku z nazivom H2020.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na JR: raziskovalne organizacije, ki so na dan oddaje prijave na JR vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Okvirna višina sredstev: predvideni obseg sredstev za realizacijo JR znaša okvirno 500.000 EUR.

Agencija bo v okviru JR za stroške priprave in prijave projekta izplačala enkratni finančni prispevek v znesku:

Obdobje sofinanciranja: predvideni čas izvajanja predmeta JR je od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019 oziroma do porabe sredstev.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: 

Rok, v katerem bodo prijavitleji obveščeni o izidu JR: obveščeni bodo v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.