Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

datum: 24.12.2018

kategorija: novice

Slika_raziskava

Predmet JR: sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelj lahko prijavi prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme, če recenzija prijave raziskovalnega projekta ne mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC, v nadaljevanju mednarodni projekt) preseže prag za možno sofinanciranje, kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na JR: raziskovalne organizacije (v nadaljevanju RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju evidenca RO) oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Cilj JR: sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki so v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost, kot je opredeljena v 6. točki predmetnega JR, in sicer z namenom, da se prijaviteljem JR zagotovi pogoje, da izpolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta. Obenem je cilj JR, da vodja prilagojenega raziskovalnega projekta po njegovem zaključku odda prijavo na razpis ERC.

Pogoji:

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vodja prilagojenega raziskovalnega projekta:

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:

Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev JR: natančneje so informacije predstavljene tukaj.

Postopek izbora: ocenjevalni postopek bo vodilo občasno strokovno telo, ki ga imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju ZSA). Občasno strokovno telo v postopku ocenjevanja presodi, ali prilagojeni raziskovalni projekt omogoča realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta. Za vse prijave, za katere občasno strokovno telo oceni, da so ustrezne, pripravi predlog finančno ovrednotenega seznama prilagojenih raziskovalnih projektov ter ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama prilagojenih raziskovalnih projektov in ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor agencije sprejme sklep o sofinanciranju prilagojenih raziskovalnih projektov, na podlagi katerega agencija izda individualna obvestila.

Predložitev prijav: prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Prijava na JR se izpolni in odda kot prijavna vloga na obrazcu ARRS-ERC KS-2018.

Rok za predložitev prijave: za pravočasne prijave se štejejo tiskane prijave, ki prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v treh mesecih od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. Če datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto, a najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave.

Razpisna dokumentacija