Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Prvi rok za oddajo prijav že 7. 1. 2019!

datum: 16.11.2018

kategorija: novice

Slika_svet v rokah

Predmet JR: predmet JR je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 - 2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Mednarodni sejem v tujini mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A+ExpoDataBase ali v mednarodnem registru sejmov AUMA, hkrati pa mora imeti vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Namen JR: preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj JR: podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. S podporo dejavnosti na mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov MSP od prodaje na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike "Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP" v okviru prednostne naložbe "Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo."

Cilj JR bomo dosegli z naslednjimi rezultati: s finančno podporo MSP-jem pri izvedbi nastopa na mednarodnih sejmih v tujini bomo MSP-jem olajšali vstop na tuje trge, posledično se bo povečala prepoznavnost MSP-jev in njihovih izdelkov/storitev.

Upravičeni stroški: za uveljavljanje upravičenih stroškov operacije se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna lestvica stroška na enoto, pri čemer je po tem JR enota kvadratni meter najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini.

Višina sredstev: 6.400.000,00 EUR.

Način prijave: Vlogo je potrebno vložiti na naslov Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Rok za oddajo vlog: prvi rok je že 7. 1. 2019, sledijo še 15. 5. 2019, 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15.5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1. 2022, 16. 5. 2022.

Razpisna dokumentacija