SID banka izdala zeleno obveznico

SID banka je kot prvi slovenski izdajatelj na mednarodnih kapitalskih trgih izdala zeleno obveznico v znesku 75 milijonov EUR.

datum: 05.12.2018

kategorija: novice

Slika_cesta v naravi

Zelena obveznica SID banke je pridobila mnenje mednarodno priznanega podjetja Sustainalytics, ki je v celoti potrdilo njeno skladnost z načeli Green Bond Principles združenja International Capital Market Association. Zelene obveznice bo SID banka namenila financiranju zelenih projektov in modelov krožnega gospodarstva ter tako prispevala k doseganju ciljev trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji. SID banka je ena izmed prvih izdajateljev zelenih obveznic v tem delu Evrope.

"SID banka, katere poslanstvo je trajnostni razvoj Slovenije, spodbuja tudi zelene naložbe v okolje, obnovljive vire energije, čisti transport in krožno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje. Z novimi inovativnimi oblikvami finančnih instrumentov želimo zlasti gospodarstvu omogočiti bolj zelene projekte in tehnologijo, kar bo Sloveniji zagotovilo, da ostane zelena oaza Evrope. Pri tem zagotavljamo stroškovno sprejemljive pogoje in donosnost, kar pospeši investicije v nove poslovne modele gospodarstva. Izdaja naše prve zelene obveznice je pomemben korak v tej smeri. " je ob tej priložnosti povedal Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke.

SID banka je na mednarodnih kapitalskih trgih v zaprtem krogu vlagateljev izdala zeleno obveznico v znesku 75 milijonov EUR po ugodni obrestni meri, k čemer je pripomogla tudi zelena oznaka obveznice. Povpraševanja po obveznicah SID banke je bilo skupaj za 172 milijonov EUR.

Zelena obveznica SID banke je skladno z načeli Green Bond Principles namenjena zelenim projektom na področjih obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, preprečevanja in nadzora onesnaževanja, okoljsko trajnostnega upravljanja živih naravnih virov in rabe zemljišč, čistega prevoza, trajnostnega upravljanja vode in odpadne vode, izdelkov, prilagojenih za ekološko učinkovito in/ali krožno gospodarstvo, proizvodnih tehnologij/procesov in zelenih gradenj. SID banka bo v prihodnje širila obseg financiranja na omenjenih področjih, pri čemer bo letno objavljala tudi oceno učinkov na okolje in družbo.

Z namenom spodbujanja zelenega oziroma trajnostnega gospodarstva je SID banka skupaj z drugimi razvojnimi bankami v okviru Evropskega združenja dolgoročnih vlagateljev (ELT) na Pariškem vrhu (COP21) podpisala tudi posebno izjavo, s katero se je zavezala k prehodu na nizko-ogljično gospodarstvo. SID banka se kot podpisnica te izjave zavzema in spodbuja tudi druge tržne udeležence k trajnostnemu vlaganju in k razvoju trga zelenih obveznic v Sloveniji. SID banka namerava v prihodnje preko svojega delovanja katalizirati število lokalnih izdajateljev in tudi vlagateljev zelenih obveznic.

SID banka aktivno deluje v smeri sprememb obstoječih okoljskih, ekonomskih in socialnih paradigem v luči holističnega sistemskega pristopa kot je to zasnovano v Strategiji razvoja Slovenije 2030. Tako SID banka prispeva tudi k doseganju ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals), katerim se je na vrhu Organizacije družbenih narodov (OZN) septembra 2015 skupaj z ostalimi 192 državami zavezala tudi Republika Slovenija.

"Da bi postali družba, ki se zna spoprijeti s spremembami, negotovostmi in izzivi, želimo ustvariti razmere ter vzpostaviti sistemski način trajnostnega razvoja." je navedeno tudi v Strategiji razvoja Slovenije 2030.

Zelena obveznica SID banke je skladna z načeli Green Bond Principles združenja International Capital Market Association, kar je tudi ugledna mednarodna organizacija Sustainalytics: "SID Bank Green Bond Framework is credible and impactful and aligns with the four core components of the Green Bond Principles 2018. The eligible activities will contribute to GHG emissions and waste reduction as well as improved water quality in Slovenia and contribute to the Sustainable Development Goals."

Poglavitne značilnosti zelene obveznice SID banke so:

Vir informacije