Javni razpis: Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu

Rok za oddajo: 8. 10. 2018.

datum: 10.09.2018

kategorija: novice

Slika_prijava

Predmet JR: podpreti projekt, ki bo pripomogel k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu v organizacijah in bo posledično zagotavljal boljše pogoje dela za delavce, zlasti starejše od 45 let.

Projekt, ki bo izbran v okviru tega JR, je namenjen izdelavi e-učilnice za usposabljanje in ozaveščanje delodajalcev, konkretni prilagoditvi delovnih mest, izdelavi izobraževalnih posnetkov prilagoditev delovnih mest kot primer dobre prakse za delodajalce ter izdelavi promocijskih posnetkov, namenjenih širši javnosti, kar bo pripomoglo k boljši ozaveščenosti in usposobljenosti delodajalcev za izvajanje ukrepov promocije varnosti in zdravja pri delu. Gre za izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu, ki presegajo zakonske obveznosti ZVZD-1 in ki bodo vplivali na varnejše in bolj zdravo delovno okolje, prilagojeno zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let Posredno bo to imelo pozitiven učinek na vse delovno aktivne starejše osebe.

Namen JR: s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnosti izbranega projekta vplivati na:

Trajanje projekta: projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna Republike Slovenije, se morajo pričeti izvajati z dnem izdaje sklepa o izbiri upravičenca in končati najkasneje do 31. 5. 2021.

Sofinanciranje bodo naslednje faze oz. delovni sklopi projektnih aktivnosti:

1. faza izdelave in promocije e-učilnice za delodajalce in širšo javnost, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti (predviden čas trajanja do 15 mesecev=:

2. faza izbora organizacij za sodelovanje pri izvedbi prilagoditve delovnih mest delavcem in izvedba prilagoditve delovnih mest, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti (predviden čas trajanja do 15 mesecev):

3. faza izdelave izobraževalnih posnetkov s prikazanimi konkretnimi prilagoditvami delovnih mest kot primer dobre prakse, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti (predviden čas trajanja do 6 mesecev):

4. faza izdelave promocijskih posnetkov za širšo javnost, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti (predviden čas trajanja do 6 mesecev):

Način financiranja: izbranemu prijavitelju bodo za izvedbo projekta s pogodbo o sofinanciranju dodeljena namenska sredstva ESS in Proračuna RS. Namenska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov projekta. Projekt bo sofinanciran v višini 100 % upravičenih stroškov projekta.

Skupna razpoložljiva višina sredstev: 1.132.000,00 EUR. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 31. 12. 2021.

Rok za oddajo vlog: 8. 10. 2018.

Razpisna dokumentacija