Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019

Rok oddaje prijave je 2. 10. 2018.

datum: 24.08.2018

kategorija: novice

Slika_prijava

Predmet JR: (so)financiranje raziskovalnih projektov: a) manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov, b) podoktorskih temeljnih in doktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov.

Cilj JR: izbor a) manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov, b) podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov.

Višina sredstev JR: predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 12.000.000,00 EUR. Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2019 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2018. Manjši temeljni oziroma aplikativni raziskovalni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na JR: raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Prijava na JR: postopek ocenjevanja prijav praviloma poteka v dveh fazah. Vsi prijavitelji se na razpis prijavijo v I. fazi s kratko prijavo z obrazcem ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2018-I. Pri številu prijav, ki bi glede na razpoložljiva sredstva in število recenzentov, potrebnih za izvedbo ocenjevanja razširjenih prijav, omogočalo izvedbo enofaznega postopka ocenjevanja, lahko direktor s sklepom odloči, da se postopek ocenjevanja izvede v eni fazi, in sicer v skladu z določbami Pravilnika, ki veljajo za ocenjevanje prijav v drugi fazi. V tem primeru agencija pozove vse prijavitelje, da oddajo razširjeno prijavo.

Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2018-I izpolnjuje na spletnem portalu agencije e-Obrazci. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščeni zastopnikov RO in dodatni uporabniki.

Rok za prijavo: prijave morajo biti oddane do vključno 2. 10. 2018 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija