Javni razpis "DEMO PILOTI II 2018"

Rok za prijavo: 20. november 2018.

datum: 16.08.2018

kategorija: novice

Slika_projekt

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za izbor operacij za pilotne in demonstracijske projekte "DEMO PILOTI II 2018", ki je namenjen razvoju in predstavitvi prebojnih in inovacijskih projektov na področjih uporabe Strategije pametne specializacije Slovenije (S4). Razpis je vreden 56,6 milijonov evrov, od tega je 41,4 milijonov evrov namenjenih za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 15,17 milijonov evrov za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Rok za prijavo je PODALJŠAN DO 20. NOVEMBRA 2018, projekti pa se bodo lahko izvajali do največ treh let.

Namen JR: 

"Pilotni projekt" uporablja tehniko ali metodo, ki se ni uporabljala ali testirala prej ali drugje po svetu, zato je inovativna, saj ponuja prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in se jo lahko kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah. Za "pilotni" projekt je stopnjo inovativnosti mogoče oceniti z različnih vidikov:

"Demonstracijski projekt" uporablja, preizkuša, ocenjuje in razširja/diseminira ukrepe/metodologije, ki so do neke mere nove ali neznane v specifičnem kontekstu projekta (geografski, okoljski, socialno-ekonomski ...) in bi jih bilo možno uporabiti širše, drugje v podobnih okoliščinah. Projekt mora zato biti že od samega začetka izdelan tako, da bo prikazal, ali uporabljene tehnike in metode delujejo v okviru tega projekta.

Cilj JR: spodbujanje izvajanja prebojnih in inovativnih projektov skladno s cilji S4, je vzpostavitev PD projektov na področjih uporabe S4, ki jih bodo izvedli konzorciji in se nanašajo na razvoj in testiranje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v realnem okolju, kar posledično veča konkurenčnost in reference sodelujočih podjetij. Do sofinanciranja so upravičeni le PD projekti, ki so skladni s S4. Natančna opredelitev področij uporabe S4 je dosegljiva tukaj. 

Predmet JR: sofinanciranje izvajanja PD projektov konzorcijev, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tako tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju s ciljem pridobitve referenc podjetij za komercializacijo. Do sofinanciranja so upravičeni le tisti PD projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije, kot jih opredeljujejo potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP-ov). Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnologije tistih akcijskih načrtov, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni s strani "Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4" in torej veljavni vsaj dva meseca pred dnevom vsakega odpiranja.

V okviru PD projektov se testira značilnosti nove, inovativne rešitve in pridobi tudi povratne informacije za nadaljnje raziskave in razvoj. Aktivnosti med drugim lahko vključujejo:

Regija izvajanja: Vzhodna in Zahodna kohezijska regija.

Prijavitelji (vodilni konzorcijski partnerji) in konzorcijski partnerji morajo imeti na dan oddaje vloge ustanovljen sedež / poslovno enoto / podružnico v Republiki Sloveniji, kar dokazujejo z vpisom v sodni register. Prijavitelji in konzorcijski partnerji, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo najkasneje do prvega črpanja sredstev imeti poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji in bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, ki ga bodo prijavitelji in konzorcijski partnerji določili v vlogi glede na lokacijo izvajanja aktivnosti PD projekta. Prijavitelji (vodilni konzorcijski partnerji) in konzorcijski partnerji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvedena postavitev oz. demonstracija PD projekta (kjer bo lokacija izvajanja aktivnosti PD projekta), kar bodo prijavitelji in konzorcijski partnerji nedvoumno določili v vlogi. PD projekt mora prispevati tudi k dvigu konkurenčnosti regije (lokacije), v kateri se bo izvajal.

Ciljne skupine/upravičenci: 

Partnerji v konzorciju so lahko osebe javnega in zasebnega prava, vodilni partner konzorcija pa mora biti oseba zasebnega prava (podjetje).

V primeru izbora vloge bodo upravičenci kot prejemniki sredstev državnih pomoči za izvajanje aktivnosti PD projekta vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in k vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, s katero so partnerji v konzorciju pooblastili prijavitelja, da v imenu konzorcija odda vlogo, da v imenu konzorcija podpiše pogodbo o sofinanciranju in v kateri so med drugim tudi opredeljene pravice in obveznosti posameznih partnerjev.

Posebni pogoji za prijavitelje in konzorcijske partnerje:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo JR: 56.602.502,29 EUR. Višina sofinanciranja posameznega PD projekta je najmanj 1.000.000,00 EUR in največ 5.000.000,00 EUR. Upravičenec za sofinancirane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev.

Rok za oddajo vlog: 20. 11. 2018.

Razpisna dokumentacija