Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018

Rok za oddajo vlog je 28. 9. 2018 do 13. ure.

datum: 10.08.2018

kategorija: novice

Slika_raziskava

Predmet javnega poziva: sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti MSP za tri sklope:

Prijavitelj lahko v okviru javnega poziva sodeluje na enem ali več sklopih javnega poziva. Za vsak sklop mora prijavitelj posredovati ločeno vlogo, ki mora vsebovati vse obrazce in priloge, kot so navedene v III.1. točki pozivne dokumentacije.

Seštevek zneskov sofinanciranja iz vseh vlog prijavitelja na  ta javni poziv, za katere se bo preverjalo izpolnjevanje pogojev javnega poziva, ne sme biti višja od 9.999,99 EUR.

Namen javnega poziva: povečati konkurenčnost mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišati stopnjo internacionalizacije teh podjetij.

Cilj javnega poziva: prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je "Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP".

Pogoji za kandidiranje: Na poziv se lahko prijavi mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik v skladu z ZGD-1. Več o pogojih za kandidiranje najdete v pozivni dokumentaciji.

Okvirna višina sredstev: 700.000,00 EUR. 

Intenzivnost pomoči: zaprošena višina zneska sofinanciranja v vlogi lahko znaša:

Intenzivnost pomoči in znesek sofinanciranja v okviru sklopa A - Tržne raziskave je do največ 70 % upravičenih stroškov operacije, s tem da vrednost sofinanciranja ne sme biti višja od 4.500,00 EUR.

Intenzivnost sofinanciranja in znesek sofinanciranja v okviru sklopa B - Mednarodni forumi in sklopa C - Certifikati je do največ 70 % upravičenih stroškov operacije, s tem da vrednost sofinanciranja ne sme biti višja od 9.999,99 EUR.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški so podrobno opredeljeni v točki II.8.1. pozivne dokumentacije.

Obdobje za porabo sredstev: obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1. 1. 2018 in traja do 5. 4. 2018. Posamezen upravičenec lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov in izdatkov, ki so nastali in bili plačani do oddaje zahtevka za izplačilo.

Način prijave: rok za dostavo vlog je 28. 9., do 13. ure. 

Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: poziv.rfc2018@spiritslovenia.si. 

Agencija bo odgovorila na vprašanja, ki bodo na zgornji naslov prispela najkasneje do 21. 9. 2018. Na vprašanja, ki bodo prispela na elektronski naslov med 15. 8. in 3. 9. 2018, bo agencija odgovorila po 4. 9. Pri postavljanju vprašanj ne razkrivajte osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani.

Razpisna dokumentacija