Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

datum: 23.07.2018

kategorija: novice

Slika_laptop

Predmet JR: sofinanciranje slovenskega dela prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelji lahko prijavijo prilagojeni raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme, če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta - ERC preseže prag za možno sofinanciranje, kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem mednarodnega projekta.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na JR: prijavijo se lahko raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpopolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Cilj JR: sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki so v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost, kot je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa, in sicer z namenom, da se prijaviteljem javnega razpisa zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta. Obenem je cilj javnega razpisa, da vodja prilagojenega raziskovalnega projekta po zaključenem raziskovalnem projektu komplementarne sheme ERC odda prijavo na razpis ERC.

Pogoji: prijavitelj in vodja prilagojenega raziskovalnega projekta morata ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:

Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Način, oblika in roki za predložitev prijav: Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Prijava na JR se izpolni in odda kot prijavna vloga na obrazcu ARRS-ERC KS-2018. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ - Prijava na komplementarno shemo" ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Elektronsko prijavo se odda na elektronski poštni naslov: komplementarna.shema@arrs.si. Prijavitelj elektronski obliki obrazca obvezno priloži naslednje elektronske dokumente:

Rok za predložitev prijave: za pravočasne prijave se štejejo tiskane prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v treh mesecih od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. V primeru, da datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto, a najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave.

Razpisna dokumentacija