Javni razpis: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021

Rok za oddajo vlog je 3. september 2018.

datum: 02.07.2018

kategorija: novice

Slika_cesta

Predmet JR: sofinanciranje mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah (na akreditiranih tujih univerzah in visokošolskih zavodih, ki izvajajo akreditirane študijske programe prve, druge in tretje stopnje) v obdobju od 2018 do 2021.

Mobilnost slovenskega visokošolskega učitelja lahko traja od najmanj 3 mesecev do največ 6 mesecev skupaj. V času mobilnosti mora slovenski visokošolski učitelj na tuji visokošolski instituciji sodelovati v organiziranem študijskem procesu (predavanja, laboratorijske vaje, seminarji, terensko delo) skupno najmanj 36 ur v 3 mesecih, oz. skupno najmanj 48 ur v 4 mesecih, oz. skupjno najmanj 60 ur v 5 mesecih, oz. skupno najmanj 72 ur v 6 mesecih. Za dinamiko izvedbe sodelovanja se soglasno dogovoriti slovenski visokošolski učitelj in tuja visokošolska institucija. Preostali čas na tuji visokošolski instituciji slovenski visokošolski učitelj nameni posrednemu pedagoškemu delu (npr. pripravi na pedagoški proces, pripravi študijskih gradiv, sodelovanju s tujimi visokošolskimi učitelji, pripravi skupnih študijskih programov ipd.), raziskovalnemu delu (npr. izvajanje skupnih projektov, priprave novih raziskovalnih projektov ipd.), drugemu strokovnemu delu in drugim oblikam sodelovanja (npr. študijskemu izpopolnjevanju, aktivnemu sodelovanju na strokovnih in znanstvenih srečanjih ipd.). Navedene aktivnosti in njihova izvedba morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni v vlogi, ki jo prijavitelj odda na JR.

Namen JR: prvenstveno nuditi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev za izboljšanje njihovih pedagoških kompetenc za izvajanje pedagoškega dela ter njihovemu povezovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na tujih visokošolskih institucijah. S tem naj bi vplivalli na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem.

Cilj JR: izboljšanje mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev na izmenjavah na tujih visokošolskih institucijah, s čimer se spodbuja prožne oblike učenja. Pričakovan rezultat je torej povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožne oblike učenja, saj se spodbuja sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru, kar naj bi vodilo k večji odprtosti slovenskega visokega šolstva. Aktivno udejstvovanje in sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem akademskem okolju naj bi vodilo k ravoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

Skupna okvirna vrednost sredstev: 2.128.536,98 EUR.

Obdobje za porabo sredstev: 1. 9. 2018 - 30. 6. 2021.

Rok za oddajo vlog: 3. september 2018 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija