Javni razpis Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja

Rok za oddajo vlog je 10. september 2018 do 12. ure.

datum: 02.07.2018

kategorija: novice

Slika_učenje

Cilj JR: povečati delež visokošolskih učiteljev (redni profesorji, izredni profesorji, docenti in lektorji ter predavatelji in višji predavatelji) in strokovnih sodelavcev (asistent, bibliotekar, strokovni svetnik, višji strokovni sodelavec, strokovni sodelavec in učitelj veščin), ki izvajajo prožne oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih. Preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja se bo omogočilo udeležencem usposabljanja, okrepiti:

Z uporabo multiplikatorjev se bo omogočilo prenos znanja in primerov dobrih praks iz tujine in njihovo vključitev v slovenski visokošolski sistem.

Predmet JR: izvedba usposabljanj visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev za uporabo novih učnih metod in učnih oblik, učnih pristopov in inovativno delo s študenti, da bodo preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja prispevali k dvigu splošnih kompetenc, kompetenc za vseživljenjsko učenje ter poklicnih kompetenc študentov za delo in življenje v sodobni družbi. Predmet JR je tudi okrepiti kakovost poučevanja in učenja na sistemski ravni preko spodbujanja institucionalnega povezovanja in sodelovanja ter prenosa dobrih institucionalnih praks na celotni visokošolski sistem, tudi preko oblikovanih multiplikatorjev.

Namen JR: z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja ter krepitev prenosa spretnosti in znanj za študente, saj je pomembno, da mladi v času izobraževanja pridobijo znanja, kompetence in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale uspešno vključevanje v družbo in na trg dela.

V okviru JR bo izbran konzorcij visokošolskih zavodov. Konzorcij bo postal povezovalna točka, kjer se bo izvajalo vrhunsko usposabljanje in stalno posodabljanje znanja in veščin ter izmenjave dobrih praks, izvajalo raziskave tega področja in oblikovalo multiplikatorje. Tako bi s povezovanjem in sodelovanjem visokošolskih zavodov v konzorcijsko obliko poskušali doseči, da bi bile visokošolske institucije bolj odprte za nove metode poučevanja, ki jih omogočajo sodobni informacijsko - komunikacijski sistemi in z njimi povezani novi načini skupnega dela; omogočeno bi bilo povezovanje med visokošolskimi učitelji in strokovnimi sodelavci in s tem povezovanje in izmenjava znanja in izkušenj, različnih praks, politik in sistemov na področju izobraževanja in usposabljanja iz celotne Slovenije ter tudi iz tujine, preko tujih strokovnjakov. Spodbujalo se bo zagotavljanje priložnosti za strokovni in poklicni razvoj in večjo kakovost dela visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev in aktivnosti v prid študentom. Hkrati pa se bo s tovrstnim načinom povezovanja zagotavljala boljša organiziranost delavnic, seminarjev in s tem gospodarno ravnanje, tako z znanjem, kot tudi s finančnimi sredstvi. Izkušnje so tudi pokazale, da je z mreženjem omogočeno doseganje boljših in trajnejših učinkov.

Ciljne skupine: visokošolski zavodi, visokošolski učitelji in strokovni sodelavci.

Zahtevane aktivnosti: 

Skupna vrednost sredstev JR: 3.288.106,00 EUR.

Rok za oddajo vlog: 10. september 2018 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija