Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2018

Rok za prijavo: 30. julij 2017 do 14. ure.

datum: 18.06.2018

kategorija: novice

Slika_žitno polje

Predmet JR: izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznem področju javnega interesa, ki so nujne za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.

Predmet JR je določen s prioritetnimi vsebinami MKGP v okviru štirih težišč CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri":

Razpisani tematski sklopi in teme: 

Težišče 1: Prehranska varnost Slovenije

Tematski sklop 1.1 Zdravstveno varstvo rastlin

Tematski sklop 1.2 Zdravstveno varstvo živali

Tematski sklop: 1.3 Semenarstvo

Tematski sklop: 1.4 Čebelarstvo

Tematski sklop: 1.5 Ribištvo in akvakultura

Težišče 2: Konkurenčnost proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov

Tematski sklop: 2.1 Spremljanje in vrednotenje učinkov kmetijske politike

Tematski sklop 2.2 Gozdarstvo

Težišče 3: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri

Tematski sklop 3.1 Kmetijska politika

Tematski sklop 3.2 Rastlinska pridelava

Tematski sklop 3.3 Živinoreja

Tematski sklop 3.4 Dobrobit živali

Tematski skop 3.5 Gojenje gozdov

Tematski sklop 3.6 Varstvo gozdov

Težišče 4: Razvoj podeželja

Tematski sklop 4.1 Biogospodarstvo

Tematski sklop 4.2 Lovstvo

Okvirna višina sredstev: 3.350.000,00 EUR.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na JR: na JR se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije. Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična raziskovalna organizacija. Matična raziskovalna organizacija je tista, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je ob podpisu pogodbe zaposlen vodja raziskovalnega projekta.

Pogoji: pogoji JR so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Pravilniku o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP), Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16), Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, Metodologiji ocenjevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri" za izvedbo javnega razpisa v letu  2018 in v Usmeritvah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri" v letu 2018. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije.

Čas trajanja projektov: predviden začetek izvajanja projektov je 1. 10. 2018. Projekti praviloma trajajo od 12 do 24 mesecev. Izjemoma lahko projekti trajajo do 36 mesecev, kar je v prijavi potrebno posebej utemeljiti.

Rok za prijavo: 30. 7. 2018 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ARRS.