JR za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno Republiko Nemčijo v letih 2019 - 2020

Rok za oddajo prijav: 13. julija 2018 do 14. ure.

datum: 03.06.2018

kategorija: novice

Slika_skupno delo

Predmet JR: sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji v okviru skupnih znanstveno-raziskovalnih projektov v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 na vseh znanstvenih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis: na JR se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

Cilji JR: okrepiti znanstveno-raziskovalno sodelovanje z Zvezno republiko Nemčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih nemških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Pogoji za opravljanje predmeta JR: vodja bilateralnega projekta lahko odda samo eno prijavo. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agenciije.

Minimalni kvantitativni vstopnin pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znastvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati.

Če je vodja projekta najmanj tri mesece odsoten zaradi izrabe dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, bolezni ali poškodbe oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, oziroma zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, se za preverjanje pogojev in ocenjevanje upošteva ustrezno daljše časovno obdobje.

Predvideni obseg sredstev za realizacijo JR: 100.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav: 13. julija 2018 do 14. ure.

Podrobnejše informacije o razpisu