Objavljen EUREKA 2018!

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek, 25. 5. 2018, objavilo javni razpis
za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018. Rok za oddajo vlog je 11. 7. 2018.

datum: 28.05.2018

kategorija: novice

Slika_ideja

Namen JR: omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljave S4. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Cilj JR: dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.

Predmet JR: sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (net-work project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. "dežnik" ali "grozd" (umbrella, cluster). Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org.

Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveeno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti ni predmet sofinanciranja.

V mednarodni iniciativi EUREKA poleg 41 polnopravnih članic (28 EU držav, Ciper, Makedonija, Islandija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Srbija, Švica, Turčija in Ukrajina) sodelujejo tudi Albanija, Bosna in Hercegovina s svojimi informacijskimi točkami ter Kanada, Koreja, Južna Afrika in Čile kot pridružene članice.

Upravičenci/ciljna skupina so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z 2. odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v 5- točki razpisa. Upravičenci bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta JR opredeljeno, ter najkasneje do dneva sklenitve pogodbe v Poslovnem registru Slovenije/Sodnem registru vpisan poslovni naslov ali podružnico. Upravičenci, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in ustanovili podružnico. Tak upravičenec mora v vlogi posebej opredeliti, da bo zahtevani vpis izvršil najkasneje do sklenitve pogodbe, ter nedvoumno opredeliti v kateri regiji bo v celoti izvajal svojo dejavnost. V kolikor izbrani upravičenec do sklenitve pogodbe ne izvrši zahtevanega vpisa, ne more biti prejemnik sredstev. Sprememba regije izvajanja, glede na napovedano regijo v vlogi, je upravičen razlog za odstop od pogodbe o sofinanciranju. Upravičenec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ni upravičen do sofinanciranja, če ima sedež v državi iz katere prihaja katerikoli drug partner v projektu. Navedena omejitev zagotavlja, da ima prijavljen EUREKA projekt osnovno značilnost mednarodnega projekta, tj. da ga izvajata vsaj dva neodvisna partnerja iz dveh različnih držav. Upravičenec je upravičen le do sofinanciranja aktivnosti, ki so se izvajale v programskem območju opredeljenem v vlogi.

Okvirna višina nepovratnih sredstev: 6.458.246,91 EUR, pri čemer se projekte velikih podjetij sofinancira v višini 40 %, projekti mikro, malih in srednjih podjetij pa 50 %.

Rok za oddajo vlog: 11. 7. 2018.

Pogoje in celotno razpisno dokumentacijo si lahko preberete tukaj.