Javni razpis za izbor operacij »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«

Rok za prijavo: 14. maj 2018 do 12. ure.

datum: 16.04.2018

kategorija: novice

Slika_stara gospa

Predmet JR: sofinanciranje treh pilotnih projektov, ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči.

Dolgotrajna oskrba (DO) je področje, ki predstavlja sistem ukrepov, storitev in aktivnosti, namenjenih osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomajkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, ki ni krajše od treh mesecev, odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Storitve DO vključujejo storitve osnovnih dnevnih opravil, storitve podpornih dnevnik opravil, vključno z novimi storitvami zdravstvene nege in storitvami za ohranjanje samostojnosti.

V okviru pilota bo ministrstvo zagotovilo podporo, svetovanje, spremljanje in usposabljanje tako izvajalcev formalne, kakor neformalne oskrbe, strokovnih delavcev na vstopni točki in pri konzorcijskih partnerjih v socialnem in zdravstvenem varstvu, ter druge zainteresirane strokovne javnosti. 

Vodnilni partner oz. prijavitelj na JR je lahko izvajalec socialnovarstvenih storitev pomoči družini na domu ali izvajalec patronažnega varstva, ki je del javne mreže. Kot uporabniki bodo v pilot lahko vstopali obstoječi uporabniki socialnovarstvenih storitev in tudi druge zainteresirane osebe.

Namen JR: je v treh pilotnih okoljih (urbano, ruralno, semi-ruralno) v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, s celostnim pristopom in definiranim modelom integrirane, koordinirane ter na posameznika usmerjene obravnave preizkusiti ključna orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane DO.

Cilji JR: 

Aktivnosti: predvidene aktivnosti v pilotnem okolju vključujejo:

Pogoji za kandidiranje na JR: pilotne aktivnosti se bodo izvajale v Vzhodni kohezijski regiji, tj. eno ruralno, eno semi-ruralno in eno urbano okolje. Aktivnosti JR se izvajajo v operacijah, ki so celovite za posamezno Kohezijsko regijo in jih je moč izvajati samo v obliki konzorcijskega sodelovanja. Prijavitelj je poslovodeči konzorcijski partner, ki se za potrebe tega razpisa poveže s konzorcijskimi partnerji. Prijavitelj je lahko izvajalec socialnovarstvenih storitev pomoči družini na domu ali izvajalec patronažnega varstva, ki je del javne mreže. Vsak izvajalec lahko nastopa samo enkrat kot prijavitelj na JR.

Konzorcij mora kot obvezne partnerje vključevati ostale izvajalce DO lokalnega okolja in sicer izvajalce pomoči na domu in izvajalce institucionalnega varstva starejših oz. izvajalce institucionalnega varstva odraslih duševno in telesno prizadetih oseb v javni mreži, zdravstveni dom oz. referenčne ambulante ali zdravstveno postajo pilotnega okolja, izvajalce patronažnega varstva v javni mreži, pristojni CSD. Skupaj morajo vključiti v postopek ocenjevanja najmanj 70 % obstoječih uporabnikov storitev na področju DO starejših od 18 let v izbranem okolju.

Dodatni partnerji so lahko: regijske bolnišnice, območna enota ZZZS, lokalna enota ZPIZ, humanitarne organizacije in organizacije v javnem interesu na področju zdravstva in sociale, organizirani prostovoljci ter ponudniki storitev in pripomočkov informacijsko komunikacijske tehnologije in storitev na daljavo. Poslovodeči konzorcijski partner/prijavitelj je v imenu kozorcija podpisnik pogodbe o sofinanciranju in je odgovoren za izvedbo projekta ter poroča o izvajanju projekta ministrstvu v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Konzorcij svojo namero za pripravo, prijavo in izvedbo projekta opredeli s podpisom konzorcijske pogodbe.

 

Sodelujoči v projektu so lahko vsi ostali deležniki na področju DO (stanovanjske skupine na področju duševnega zdravja, varstveno delovni centri in centri za usposabljanje, delo in varstvo), oskrbovana stanovanja ter socialni servisi, posebni socialno varstveni zavodi, sekundarna in terciarna raven zdravstvenega arstva. Ti sodelujejo v operaciji brez finančnih posledic, kar pomeni da niso upravičeni do uveljavljanja stroškov. Z njimi prijavitelj podpiše dogovor o sodelovanju.

Skupna vrednost nepovratnih sredstev: največ do 6.100.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 14. maj 2018 do 12. ure.

Vir informacije