JR za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018

Sklad je 30. 3. 2018 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS, št. 21/2018 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za leto 2018.

datum: 04.04.2018

kategorija: novice

Slika_bela tabla

Namen razpisa: izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Cilji javnega razpisa so:

Predmet razpisa: sofinanciranje vzpostavitve in deovanja 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe S4 in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposabljenost zaposlenih v podjetjih partnerstva.

Upravičene aktivnosti:

Delo projektne pisarne se povrne 100 % v okviru sheme "de minimis", stroški usposabljanja se povrnejo v skladu z velikostjo podjetja od 50 - 70 %.

Prijavitelj: Upravičeni prejemniki sredstev so partnerstva, ki jih sestavljajo panožna podjetja ter drugi partnerji. Nosilni partner odda vlogo v imenu partnerstva. Partnerstvo mora vključevati najmanj 3 majhna ali srednje velika (panožna) podjetja (v skladu z 55. členom ZGD-1) ter mora sodelovati v okviru panoge na drugi ravni Standardne klasifikacije dejavnosti 2008 oz. izkazati, da se KOC umešča v kontekst strateškega povezovanja S4.

Vrednost razpisa: 900.000,00 EUR, do 90.000,00 EUR na posamezno partnerstvo.

Rok prijave: 30. 4. 2018.

Način oddaje vloge: Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke. Vloge je potrebno posredovati tudi v elektronski obliki na podatkovnem nosilcu (CD ROM ali USB ključ).

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno oznako: "NE ODPIRAJ - Vloga na JR KOMPETENČNI CENTER ZA RAZVOJ KADROV" in naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelje.

Vloge se lahko oddajo v času uradnih ur v sprejemni pisarni sklada ali pošljejo po pošti na naslov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, do vključno 30. 4. 2018.

Predstavitvena delavnica bo potekala v torek, 10.. 4. 2018, ob 10. uri v prostorih sklada.

Razpisna dokumentacija