Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 - 2019«

Rok za oddajo vlog je 9. maj 2018.

datum: 05.03.2018

kategorija: novice

Slika_svet

Namen JR: spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mrdnarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Cilj JR: vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tujih trgih.

Predmet JR: sofinanciranje vzpostavitve partnerstev v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.

Višina sredstev: 1.699.997,95 EUR.

Rok in način prijave: rok za oddajo vlog je 9. 5. 2018. Oddaja vlog pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Vse stroške povezane s pripravo in oddajo vloge nosi prijavitelj. Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka II. Navodila za pripravo vloge. Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujiih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok za oddajo vlog.

Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, ses za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko agencija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: "NE ODPIRAJ - VLOGA - SPODBUJANJE PARTNERSTEV ZA UČINKOVITEJŠI NASTOP NA TUJIH TRGIH 2018 - 2019" in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisneag zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: partnerstva2018@spiritslovenia.si. Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija

Vir informacije