Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko, v letih 2019 in 2020

Rok za prijavo 23. april 2018.

datum: 26.02.2018

kategorija: novice

Slika_zastava madžarska

Predmet JR: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2019 in 2020 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih: znanosti o življenju, kmetijstvo, tehniške vede, biotehnologija, kemija, fizika, ekologija in varstvo okolja. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Madžarska. Bilateralni projekti trajajo dve leti. 

Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis: prijavijo se lahko raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki: 

Cilji JR: okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Madžarsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih madžarskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in madžarskih raziskovalcev na razpise programov EU na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise. 

Pogoji za opravljanje predmeta JR: vodja bilateralnega projekta lahko odda samo eno prijavo. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati.

Če je vodja projekta najmanj tri mesece odsoten zaradi izrabe dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, bolezni ali poškodbe oz. drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, oz. zaposlitve izven raziskovalne dejavnosti, se za preverjanje pogojev upošteva ustrezno daljše časovno obdobje. Pogoji morajo izpolnjeni do datuma zaključka javnega razpisa. 

Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranja: predvideni obseg sredstev za realizacijo ter JR v celotni razpisni dobi 2019 - 2020 znaša okvirno 70.000,00 EUR.

Čas izvajanja projekta: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

Rok za prijavo: 23. april 2018, do 15. ure.

Podrobnejše informacije o razpisu