Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek, 23. 2. 2018, na svoji spletni strani objavilo Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program EUROSTARS.

datum: 26.02.2018

kategorija: novice

Eureka eurostars logo

Iz programa Eurostars, ki poteka v okviru iniciative EUREKA, je ministrstvo razpisalo 1.400.000,00 EUR nepovratnih sredstev za pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost. Projekti se bodo sofinancirali v vrednosti 40 % za velika podjetja in 50 % za MSP, kar znaša največ 300.000 EUR sofinanciranja za projekt, ki traja skupno 36 mesecev oz. največ 100.000 EUR za 12 mesecev izvajanja projekta.

"Razpis je namenjen sofinanciranju dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Ti lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev," je povedal minister Zdravko Počivalšek ter še dodal: "Zavedamo se pomena raziskav za gospodarsko rast, zato so razpisana sredstva namenjena za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta."

Sredstva iz razpisa so namenjena kritju stroškov plač in povračilu stroškov v zvezi z delom, stroškov potovanj, materiala, stroškov instrumentov, opreme in zemljišč, stroškov svetovanja in režijskih stroškov.

Predmet JR: sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Upravičeni prijavitelji: na JR se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah).

Nacionalni pogoji: na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner, je bil v okviru v oviru mednarodnega razpisa ocenjen pozitivno in so bili partnerji o tem obveščeni s strani Sekretariata EUREKA. Javne raziskovalne organizacije lahko v projektih sodelujejo le kot podizvajalci ali kot partnerji brez sofinanciranja.

Prijava na mednarodni razpis: koordinator (v sodelovanju s partnerji) je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija do razpisanega roka za oddajo vlog, objavljenega na spletni strani www.eurostars-eureka.eu, v skladu z navodili iz Smernic za prijavitelje (Guidelines for completing an application), in sicer v elektronski obliki na Sekretariat EUREKA, preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu. Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 1. marec 2018. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani naložene do izteka roka do 20:00 CET. Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 13. september 2018. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.

Nacionalna prijava: vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali partner v projektu, ki je bil na mednarodni ravni pozitivno ocenjen) se mora posebej prijaviti na ta javni razpis za dodelitev nacionalnih finančnih sredstev. Prijavo mora poslati v 10 dneh od prejema elektronskega obvestila s strani Sekretariata EUREKA, da je bil njegov projekt pozitivno ocenjen.

Podrobnejše informacije