P1 PLUS 2018 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Prvi rok za oddajo vlog že 15. marec 2018.

datum: 22.02.2018

kategorija: novice

Slika_denar

Predmet razpisa: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvemcijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Kredit lahko krije do 80 % upravičenih stroškov. 20 % mora podjetje izkazati lastne udeležbe.

Namen razpisa: Produkt P1 plus 2018 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast mikro, malih in srednjih podjetij in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja in imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca pred oddajo vloge na razpis.

Pogoji za kandidiranje na razpisu:

Višina garancije in višina subvencije: skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000,00 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obresne mere je 7.200.000,00 EUR.

Celoten razpis je dostopen tukaj.

Vir informacije