Javni razpis "Po kreativni poti do znanja" 2017 - 2020

Roki za oddajo vlog: 5. 1. 2018, 23. 11. 2018 in 22. 11. 2019.

datum: 04.12.2017

kategorija: novice

Slika_sestanek

Namen razpisa: spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem

Predmet sofinanciranja: so projekti, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja (dejavnost 1) in medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2). Vsak projekt mora vključevati sodelovanje izključno ene gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika (prvi partner). V projekt se lahko dodatno vključi izključno ena organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja, ki na inovativen način pristopi k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja.

Trajanje projektov: 3 - 5 mesecev.

Prijavitelj: na razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v RS (univerza ali samostojni visokošolski zavod), ki se na dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokegaš šolstva v RS, izvajajo javno veljavne študijske programe ter imajo vpisane študente v vsakem študijskem letu, ki ustreza posameznemu odpiranju vlog po tem javnem razpisu. Posamezni prijavitelj lahko odda le eno vlogo na posamezno odpiranje, s katero predloži za študijsko leto 2017/2018 največ 5 projektov (prvo odpiranje), 2018/2019 3 projekte (drugo odpiranje) in 2019/2020 3 projekte (tretje odpiranje). V kolikor je prijavitelj univerza, lahko le-ta v svoji vlogi odda število projektov za vsako svojo članico, ki je nosilka izvajanja posameznega projekta.

Vrednost razpisa: 7.298.199,90 EUR.

Vir informacije