Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2018-2021

Rok za prijavo 22. december 2017, do 12. ure.

datum: 20.11.2017

kategorija: novice

Slika_raziskovanje

Predmet razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2018-2021 na vseh znanstvenih področjih.

Subjekti, ki se lahko prijavijo: raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v RS oz. v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravnilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta in izvajajo s strani agencije sofinancirane programe oz. projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih EU na področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.

Cilj razpisa: okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih turških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in turških raziskovalcev na razpise programov EU na področju raziskav in inovacij na ostale mednarodne razpise.

Pogoji za opravljanje predmeta razpisa: slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnikih o pogojih za vodje. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in turški prijavitelj (vodja) mora vložiti prijavi na način, ki ga določata pristojni instituciji.

Postopek in merila za izbiro prijav: na podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje, ki bo sprejeta predvidoma do 30. aprila 2018, bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju.

Okvirna višina sredstev: 48.000,00 EUR

Čas izvajanja razpisa: 1. 6. 2018 - 31. 5. 2021

Rok za oddajo prijav: 22. 12. 2017, do 12. ure

Javni razpis je dostopen na spletni strani ARRS.