Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v letih 2018 - 2020

ARRS je 10. 11. 2017 objavil Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v letih 2018 - 2020.

datum: 15.11.2017

kategorija: novice

Slika_stisk roke

Namen razpisa: okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Izraelom in s tem omogočanje poglobljenega znanja ter znanstveno-tehnološkega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in izraelskih raziskovalcev, okrepiti sodelovanje v okviru Obzorja 2020 in spodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju raziskav ter na druge mednarodne razpise ter povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih izraelskih raziskovalcev v Sloveniji.

Predmet in cilj razpisa: sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov predvidoma v obdobju od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:

Upravičeni subjekti za prijavo: raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom in Pravilnikom o postopkih. Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo bilateralnega raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v času prijave bilateralnega raziskovalnega projekta.

Pogoji za prijavitelje: 

Pogoji za vodjo projekta slovenskega dela projekta:

Drugi pogoji

Pri bilateralnem raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav, pri čemer se spodbuja sodelovanje mlajših raziskovalcev (doktorski študenti in/ali podoktorandi, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let). Upošteva se leto zagovora prvega doktorata.

Slovenski in izraelski prijavitelj morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji.

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje: 400.000,00 EUR. Predvideno število izbranih bilateralnih raziskovalnih projektov je največ do 5 projektov.

Rok za predložitev prijav: 31. 1. 2018 do 14. ure.

Celoten razpis je na voljo na spletni strani ARRS.