Evropa, ki jo želimo: poročilo visoke skupine za maksimizacijo učinkov evropskih raziskovalnih in inovacijskih programov LAB-FAB-APP

Podlaga za pripravo novega FP9 programa.

datum: 16.10.2017

kategorija: novice

Slika_Idea - Plan - Action

Skupina visokih strokovnjakov (t.i. “High Level Group”) je za Evropsko komisijo pripravila pregled učinkov evropskih raziskovalnih in inovacijskih programov. Poročilo o raziskovalno - inovacijski aktivnosti držav članic EU imenovano LAB-FAB-APP, je podlaga za načrtovanje novega FP9 programa po izteku programa Horizon 2020. V njem je 11 priporočil državam članicam Evropske skupnosti in institucijam EU pri načrtovanju sredstev za prihodnjo finančno perspektivno na področju raziskav in inovacij in sicer:

 1. Podvojiti sredstva za raziskave in inovacije v EU in nacionalnih proračunih.
 2. Spodbuditi razvoj ekosistemov raziskovalcev, inovatorjev, industrij in vlad - promoviranje in investiranje v inovativne ideje s potenciali hitre rasti preko Evropskega Inovacijskega Sveta.
 3. Izobraževanje za prihodnost - podpreti modernizacijo, nagrajevanje in nameniti dodatne resurse za izobraževanje ljudi za kreativno in inovativno Evropo.
 4. Prihodnji programi naj bodo naravnani k ciljem in učinkom, uglasiti je potrebno evalvacijski sistem in povečati prožnost.
 5. Bolj k misiji orientiran, k učinkom osredotočen pristop pri naslavljanju globalnih izzivov - podpreti raziskovalne in inovativne misije, ki naslavljajo globalne izzive in mobilizirajo raziskovalce in inovatorje ter druge deležnike.
 6. Racionalizirati finančne mehanizme EU in doseči več sinergij s strukturnimi skladi - zmanjšati število finančnih shem za raziskave in inovacije in večja povezanost med programi.
 7. Poenostavitve - EU naj postane najprivlačnejši financer raziskav in inovacij na svetu z večjo podporo učinkom le teh in ne le procesom financiranja.
 8. Večje soustvarjanje in soudeležba prebivalcev pri izvedbi.
 9. Večja usklajenost EU in nacionalnih vlaganj v raziskave in razvoj, kjer je očitna dodana vrednost k poslanstvu in ambicijam EU pri raziskavah in inovacijah.
 10. Večja odprtost za mednarodne raziskave - privabiti najboljše in omogočiti sodelovanje vseh po principu recipročnega sofinanciranja ali dostopov do sofinanciranja v partnerskih državah.
 11. Bolje zajeti in komunicirati učinke raziskav in inovacij- ustvariti blagovne znamke EU razvoja in inovacij in zagotoviti širše komuniciranje rezultatov in učinkov raziskav in inovacij.

Vir informacije