Objavljen razpis za za nadgradnjo in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

V Uradnem listu je bil v petek, 13. 10. 2017, objavljen javni razpis za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.

datum: 16.10.2017

kategorija: novice

Slika_bolnišnica

Predmet javnega razpisa je razdeljen v dva sklopa in šest podsklopov:

Sklop 1: Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v zdravstvenih domovih in lokalnih skupnostih

Sklop 1 je razdeljen na naslednjih šest podsklopov:

Sklop 2: Investicijski projekt v zdravstvenih domovih, ki bodo izbrani za sklop 1. Prijava je obvezna na vse podsklope v okviru sklopa 1.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje sklopa 1 je 11.498.040,00 EUR, za sofinanciranje sklopa 2 pa 5.500.000,00 EUR.

Projekt bo trajal za sklop 1 do 31. 12. 2019 in za sklop 2 do 31. 10. 2019. 

Operacije se bodo izvajale v obeh kohezijskih regijah, in sicer bo v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija vključenih 16 zdravstvenih domov in v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija 9 zdravstvenih domov (razdelitev v tabeli 1). V nadaljevanju so navedeni vsi pogoji jav- nega razpisa.

Prijavitelj za sklop 1 je javni zdravstveni zavod. Prijavitelj lahko k sodelovanju pozove tudi konzorcijske partnerje, s katerimi oblikuje konzorcij in sklene konzorcijsko pogodbo. Konzorcijski partnerji v projektu v okviru sklopa 1 so lahko javni zdravstveni zavodi, in sicer zelo majhni ZD, ki ne pokrivajo populacije nad 10.000 prebivalcev, ki se lahko prijavijo na javnem razpisu le v obliki konzorcijskega sodelovanja, skupaj z enim izmed sosednjih ZD, ki skupaj pokrivata najmanj 10.000 populacije (konzorcij vodi prijavitelj, ki je poslovodeči konzorcijski partner in k sodelovanju pozove tudi konzorcijske partnerje, s katerimi oblikuje konzorcij in sklene konzorcijsko pogodbo). Prijavitelj (in tudi konzorcijski partner) za sklop 1 je javni zdravstveni zavod, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost. 

Poseben pogoj za sklop 2: Prijavitelj na javni razpis je občina/mestna občina ustanoviteljica zdravstvenega doma. Pri tem mora biti ZD, katerega ustanoviteljica je občina/mestna občina, izbran za sklop 1. V primeru, da je lastništvo javnega zdravstvenega zavoda razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed solastnic. K prijavi prijavitelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin solastnic. 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 20. 11. 2017 do 10. ure. 

Razpis