Razpis P1 plus 2017 - garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

15. 2. 2017 je SPS objavil razpis za garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je razpis v sodelovanju z bankami.

datum: 01.03.2017

kategorija: novice

Kovanci

Produkt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski cklus.

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 84.500.000 EUR. Ocenenja skpna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.500.000 EUR. 

Kandidirajo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Podrobnejše informacije se nahajajo tukaj.