Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022

Zainteresirana podjetja, ki bi želela sodelovati v Kompetenčnem centru, pozivamo, da se nam javite na katja.potocnik@sis-egiz.eu.

datum: 10.06.2019

kategorija: novice

Slika_ljudje

Sklad je 7. 6. 2019 na svoji spletni strani in v Uradnem listu št. 36/2019 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2019 do 2022.

Rok prijave: do vključno 8. 7. 2019.

Vrednost razpisa: 5.500.000 EUR, do 550.000 EUR za posamezno partnerstvo.

Namen razpisa: izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj.

Cilji JR so:

Predmet JR: sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije ali v horizontalnem prednostnem področju IKT.

Upravičeni stroški: delovanje projektne pisarne in upravičeni stroški usposabljanj.

Prijavitelj oz. nosilni partner odda vlogo v imenu partnersta, ki mora vključevati najmanj 15 partnerjev, od tega vsaj 4 mikro, majhna ali srednje velika podjetja. Prijavitelj oz. vsak posamezni partner v partnerstvu mora izpolnjevati splošne in posebne pogoje za kandidiranje, navedene v razpisu.

Shema pomoči:

Način oddaje vloge: vloge (vključno z dopolnitvijo vloge) morajo biti oddane v zaprtem ovitku z vidno oznako: "NE ODPIRAJ - Vloga na JR KOMPETENČNI CENTRI ZA RAZVOJ KADROV 2019-2022". Vloge naj bodo označene z nazivom in naslovom prijavitelja. Potrebno jih je vložiti (ali po pošti ali osebno) na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.

Formalno popolno vlogo sestavljajo ustrezno izpolnjeni obrazci in priloge, podpisani s strani zakonitih zastopnikov. Vloga naj bo oddana tudi v elektronski obliki (USB ključ) na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke.

Razpisna dokumentacija