Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019

Rok za oddajo prijav je 2. 7. 2019 do 14. ure.

datum: 03.06.2019

kategorija: novice

Slika_raziskava

Predmet JR: izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Javni razpis CRP 2019 temelji na strateških ciljih, opredeljenih v Strategiji Republike Slovenije 2030 in v dokumentih udeležencev javnega razpisa CRP 2019. Seznam dokumentov je priloga javnemu razpisu.

Predmet JR CRP 2019 je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč "CRP 2019", in sicer:

Razpisani tematski sklopi predstavljajo vsebinski okvir za razpisane teme in pokrivajo skupne vsebine in skupne cilje v okviru posameznega težišča CRP ter imajo skupen naslov v okviru posameznih težišč CRP. Tematski sklopi sledijo ciljem in prednostnim programskim usmeritvam. 

Razpisani tematski sklopi in teme:

Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in dolgoživa družba

1.1 Tematski sklop: Zdravo in aktivno življenje

1.3 Tematski sklop: Dostojno življenje za vse

1.4 Tematski sklop: Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete

1.7 Tematski sklop: Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta

1.9 Tematski sklop: Trajnostno upravljanje naravnih virov

1.11 Tematski sklop: Varna in globalno odgovorna Slovenija

 

Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse

2.2 Tematski sklop: Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo

2.5 Tematski sklop: Gospodarska stabilnost

2.6 Tematski sklop: Konkurenčne in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor

2.8 Tematski sklop: Nizkoogljično krožno gospodarstvo

2.12 Tematski sklop: Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

 

Težišče 3: Učenje in skozi vse življenje

3.2 Tematski sklop: Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo

3.12 Tematski sklop: Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

 

Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje

4.9 Tematski sklop: Trajnostno upravljanje naravnih virov

 

Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja

5.3 Tematski sklop: Dostojno življenje za vse

5.5 Tematski sklop: Gospodarska stabilnost

5.6 Tematski sklop: Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor

5.10 Tematski sklop: Zaupanja vreden pravni sistem

5.11 Tematski sklop: Varna in globalbo odgovorna Slovenija

5.12 Tematski sklop: Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

Pogoji za kandidiranje so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Okvirna višina sredstev: 3.625.000,00 EUR. 

Rok za oddajo: 2. 7. 2019 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija