Štipendije za program Fulbright za leto 2020 (272. JR)

V petek, 21. 12. 2018, je Sklad objavil razpis za štipendiranje udeležencev programa Fullbright generacija 2020.

datum: 24.12.2018

kategorija: novice

Slika_ameriška zastava

Predmet razpisa: štipendiranje udeležencev programa Fullbright generacije 2020, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v Združenih državah Amerike ter državljanov ZDA v RS. V Fullbright generacije 2020 so vključeni tisti Fullbrightovi štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2020/2021.

Vrednost razpisa: 130.000,00 EUR.

Višina razpisanih sredstev: državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v bruto višini:

Upravičenci bodo do sredstev, vezanih na mesec gostovanja, upravičeni za največ toliko mesecev gostovanja, kot jih je odobril pristojni organ v ZDA.

Pogoji JR: prijavitelji morajo za pridobitev sredstev za gostovanje izpolnjevati naslednje pogoje:

Sklad bo izpolnjevanje pogojev preverjal na podlagi predloženih dokazil, skladno z zakonom, ki ureja splošni pravni postopek, in s pridobitvijo podatkov iz evidenc pri ustreznih organih, razen če bo prijavitelj to izrecno prepovedal; v takem primeru mora prijavitelj sam predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Dokumentacija:

Izbrini postopek in razmejitvena merila: v postopku JR z odprim rokom prijave sprejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prejetih popolnih prijav do porabe sredstev.

Če zaprošena vrednost zadnje prijave presega še razpoložljiva sredstva, se temu prijavitelju dodeli le sorazmerni del upravičenih sredstev do skupne višine še razpoložljivih sredstev za ta JR. Če bo na isti dan prejetih več popolnih prijav, ki izpolnjujejo pogoje, katerih skupna zaprošena vrednost presega še razpoložljiva sredstva, se vsakemu takemu prijavitelju dodeli sorazmerni del upravičenih sredstev do skušne višine še razpoložljivih sredstev za ta JR.

Rok in način oddaje prijav: prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom "Fullbright 2020 - 272 JR". Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave JR na spletni strani sklada in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do vključno 28. septembra 2020.

Dodatne informacije: so na voljo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami, v ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, e-pošta ad-futura@sklad-kadri.si, telefonska številka 01 434 10 86.

Razpisna dokumentacija