Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih

Rok za oddajo vlog: od 25. 5. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. 9. 2018 (zadnji rok za oddajo vlog).

datum: 31.05.2018

kategorija: novice

Slika_učenje

Sklad je 18. 5. 2018 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 33/18 objavil Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih.

Rok za oddajo vlog: od 25. 5. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. 9. 2018 (zadnji rok za oddajo vlog).

Če je vloga oddana 25. 5. 2018 pred 9. uro, se zaradi možnosti oddaje ponudbe na vseh navedenih mestih upošteva kot ura in minuta prispetja 25. 5. 2018 ob 9. uri. Zadnje odpiranje je predvideno 6. 9. 2018. V primeru porabe vseh razpisanih sredstev pred skrajnim rokom za oddajo vlog, bo zaključek javnega razpisa objavljen na spletni strani sklada.

Obdobje upravičenosti stroškov: od 1. 9. 2017 do vključno 31. 8. 2018.

Vrednost razpisa: skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ 2.047.151,61 EUR. Najvišja skupna višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni prijavitelj za posamezno vlogo ali več vlog skupaj, je do največ 813,33 EUR (z upoštevano akontacijo dohodnine).

Namen razpisa: namen JR je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v Republiki Sloveniji, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilji JR so:

Predmet JR: sofinanciranje stroškov neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih oseb.

Do sofinanciranja so upravičena neformalna izobraževanja in usposabljanja (ta se lahko izvajajo v Republiki Sloveniji in/ali drugih državah znotraj EU), kot na primer:

Prijavitelji na JR so: 

Posamezni prijavitelj lahko na JR vloži več posameznih vlog. Za vsak program izobraževanja oz. usposabljanja mora oddati ločeno vlogo.

Način oddaje vloge: vloga mora biti, ne glede na način oddaje, oddana v zaprti pisemski ovojnici, označeni s polnim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: "NE ODPIRAJ - Vloga za sofinanciranje programov NIUZ". Vlogo je potrebno na naslov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. Vlogo lahko prijavitelji oddajo osebno v glavni pisarni sklada v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo ali petek od 9. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 16. ure), z navadno poštno pošiljko (za dan prejema vloge se šteje dan, ko sklad prejme vlogo) ali s priporočeno poštno pošiljko (iz ovojnice mora biti razviden datum, ura in minuta oddaje, za dan prejema pa se šteje dan oddaje na pošto).

Rok za oddajo vlog: od 25. 5. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. 9. 2018 (zadnji rok za oddajo vlog). Vloge, ki bodo oddane pred rokom in po roku oddaje, bodo s sklepom zavržene. V primeru, da bodo sredstva porabljena prej, bo JR zaprt z dnem porabe sredstev.

Razpisna dokumentacija