Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 (P2 2018)

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je v petek, 23. marca 2018, objavilo javni razpis za Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 (P2 2018).

datum: 26.03.2018

kategorija: novice

Slika_projekt

Namen JR: razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilj JR: prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji". V ta namen se spremlja specifični kazalnik "povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)". Cilji JR doseženi po preteku treh let od odobritve so: 1) uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom, 2) vstop strateškega investitorja oz. vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.

Predmet JR: sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranje tržnih produktov na trg.

Ciljne skupine/upravičenci: na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Vlagatelji po tem JR so podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2017 in 15. 3. 2018 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu).

Okvirna višina sredstev: 2.160.000,00 EUR, pri čemer je največ do 1.080.000,00 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 1.080.000,00 za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Roki in način prijave: rok za predložitev vlog je 20. 4. 2018. Vlagatelj vlogo posreduje v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Sklada. Vlogo je treba predložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.