Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2018

Rok za prijavo: 11. maj 2018 do 14. ure.

datum: 12.03.2018

kategorija: novice

Slika_neskončnost

Predmet JR: sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležeba in povezovanje znanstvenih dosežkov.

Cilji in pogoji JR:

Subjekti, ki se lahko prijavijo na JR: 

Višina sredstev JR: predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 205.000,00 EUR, od tega je predvideno za cilj 1 do 30.000,00 EUR, cilj 2 do 10.000,00 EUR, cilj 3 do 95.000,00 EUR in cilj 4 skupno do 70.000,00 EUR.

Način in vrsta stroškov sofinanciranja: agencija sofinancira neposredne stroške izvedene promocijske aktivnosti. Upravičeni stroški so podrobneje določeni metodologiji, v poglavju L.

Prijave: prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Prijava na JR se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-PROM-Prijava/2018. Obe obliki prijave morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Tiskarno prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ - Prijava na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujino in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2018" ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Elektronsko prijavo (poimenovano ARRS-MS-PROM-Prijava/2018-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje promocijske aktivnosti) se odda na elektronski poštni naslov: razpis-promocija 2018@arrs.si do 11. maja 2018 do 14. ure.

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacija