ERA PerMed - 1st Joint Transnational Call for Proposals

Rok za prijavo 10. april 2018 do 17. ure

datum: 12.02.2018

kategorija: novice

Slika 1 - laptop, blok, pisalo

Predmet razpisa: sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalne projekte "Joint Transnational Calls for Proposals" (2018) for "Research Projects on Personalised Medicine - Smart Combination of Pre-Clinical and Clinical Research with Data and ICT Solution". Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu.

Partnerji v razpisu: Avstrija, Belgija, Kanada, Hrvaška, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska in Turčija.

Višina zavezanih nacionalnih sredstev: največ 420.000,00 EUR z možnostjo dodatnega financiranja v okviru prispevka Evropske komisije (v obliki "top up" financiranja).

Vrednost slovenskega dela (za vse slovenske partnerje v enem konzorciju) posameznega mednarodnega projekta znaša 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (70.000,00 EUR letno).

Trajanje projektov: največ 36 mesecev.

Upravičenci: slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje, objavljene na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu (str. 49-52 v dokumentu ERA PerMed JTC 2018 - Guidelines for Applicants).

Med upravičence se uvrščajo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v SICRIS in ki izvajajo negospodarsko dejavnost.

Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15 in 27/17) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

Rok za oddajo mednarodnih predprijav je 10. april 2018. Mednarodno predprijavo mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na spletni strani razpisa. Slovenski prijavitelj morajo sočasno ob uradni elektronski oddaji mednarodne predprijave na e-naslov nacionalne kontaktne osebe za razpis poslati skeniran ožigosan in podpisan dokument, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Priporočeno je, da slovenski prijavitelji uradno elektronsko oddano mednarodno predprijavo pregledajo in v primeru morebitnih napak pri vnosu, le-te nemudoma javijo nacionalni kontaktni osebi za razpis.

Rok za oddajo mednarodnih prijav je 5. julij 2018. Mednarodno prijavo lahko oddajo le koordinatorji transnacionalnih projektnih predlogov, ki so bili k oddaji na podlagi pozitivno ocenjene predprijave povabljeni (najkasneje do 8. junija 2018). Rezultati razpisa bodo predvidoma znani oktobra 2018, projekti pa se bodo lahko začeli najkasneje do 1. julija 2019. 

Vir informacije