Bliža se drugo odpiranje v okviru javnega razpisa za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

Rok za oddajo prijave na drugo odpiranje je 11. 5. 2018.

datum: 10.01.2018

kategorija: novice

Slika_budilka

Namen razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanje izdelkov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4) zaradi pospeševanja inovacij, skrajšanja časa od ideje do trga, krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigha vrednosti, povečanje naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovaicje.

Do sofinanciranja so upravičeni tisti projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije po prednostnih področjih uporabe, kot jih opredeljujejo s strani "Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4" potrjeni akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev, z izjemo področja trajnostnega turizma. Upoštevajo se fokusna področja in/ali tehnologije akcijskih načrtov, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni in torej veljavni vsaj dva meseca pred dnevom vsakega odpiranja.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je do 74.200.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog za drugo odpiranje je 11. 5. 2018, za tretje pa 24. 9. 2019.

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

V okviru SRIP-a Zdravje - medicina sta bili v lanskem letu pred prvim odpiranjem organizirani dve delavnici, zato v tem trenutku novih predstavitev ne predvidevamo.