Razpis: Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

datum: 15.11.2017

kategorija: novice

Slika_poslovni model

Cilj: razvoj in izvajanje modela prehajanja med izobraževanjem in okoljem, s katerim bi se izboljšale kompetence dijakov v gimnazijah, hkrati pa opolnomočiti strokovne delavce v gimnazijah. Spodbujanje sistemskih in dolgoročnejših ukrepov znotraj izobraževalnega sistema za pridobivanje ključnih znanj in kompetenc.

Namen: razvoj, preizkus in implementacija celostnega modela spodbujanja kompetenc podjetnosti v javno veljavnih izobraževalnih programih splošne in strokovne gimnazije, s katerimi bi omogočili dijakom prožnejšo prehajanje med gimnazijami in okoljem. Za dosego tega namena je bistveno, da se s kompetenco podjetnosti najprej opolnomoči strokovne delavce. Z modelom se bo dijake opolnomočilo z znanjem, jim zagotovilo čim več praktičnih izkušenj, jih naučilo, kako pridobljeno znanje uporabiti v realnem življenju in kako delovati proaktivno ter samoiniciativno. 

Predmet: razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja v okviru modela spodbujanja podjetnosti v gimnazijah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem.

Pogoji za kandidiranje: prijavitelj mora oblikovati konzorcij, ki vključuje vsaj enega partnerja iz vsake skupine/alineje potencialnih partnerjev, navedenih v drugem odstavku točke 3.1 razpisa, ki določa prijavitelja in konzorcijske partnerje, razen če ni v posamezni skupini/alineji drugače določeno, prav tako velja, da vključitev partnerja iz zadnje skupine/alineje drugega odstavka točke 3.1 razpisa, kjer so navedeni javni zavodi, ni obvezna. Prijavitelj mora upoštevati še posebne zahteve glede števila vključitev partnerjev in mentorstev, v kolikor so opredeljene v okviru posamezne skupine/alineje potencialnih partnerjev, navedenih v drugem odstavku točke 3.1 razpisa. Prijavitelj je poslovodeči partner konzorcija, ki projekt prijavi v imenu konzorcija.

Prijavitelj kot poslovodeči konzorcijski partner in/ali konzorcijski partnerji, ki lahko kandidirajo, so:

Okvirna višina sredstev: do 2.700.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog: 4. 12. 2017 do 12. ure.

Celotni razpis je na voljo na spletni strani MIZŠ.